Deponia Doomsday

game profile, all item details

Future Goal / No-Future Goal

⇄ tradeable: Krakxx; Nostalgias; Skatan; ➳+D-G+➳; K.C.; antartic; BenZina Daze; Heiluri

Pimpi & Schnixi

⇄ tradeable: Psy0ch; Krakxx; Nostalgias; MrMcMichael; `ƒƒ´ Aruc'h | Dwendroid' idlin'; Jamirous; meera

McChronicle

⇄ tradeable: Krakxx; Nostalgias; Skatan; Kamui; K.C.; antartic; meera; Heiluri; AC-130H "Spectre"; aves

Ronny

⇄ tradeable: Psy0ch; Nostalgias; MrMcMichael; `ƒƒ´ Aruc'h | Dwendroid' idlin'; meera; BenZina Daze; AC-130H "Spectre"

Maggie the Maggot

⇄ tradeable: Kamui; `ƒƒ´ Aruc'h | Dwendroid' idlin'; ➳+D-G+➳; Jamirous; DavidGoodis; BenZina Daze; Heiluri; Lorenzo; aves

The Elephant / Toni's Mum

⇄ tradeable: Psy0ch; Jamirous; K.C.; meera; Heiluri; Lorenzo; AC-130H "Spectre"

Elysian Elders

⇄ tradeable: MrMcMichael; Skatan; Kamui; ➳+D-G+➳; DavidGoodis; BenZina Daze; Lorenzo; aves

Solid Rufus

⇄ tradeable: Kamui; UniverseCat; K.C.; antartic; AC-130H "Spectre"; aves