Murasaki

game profile, all item details

Kairi

⇄ tradeable: cirus

Ayame
Kozuyo
Rururu
Haiga
Kano

⇄ tradeable: cirus

Satsuki