Protoshiftgame profile, all item details

Time Slow

⇄ tradeable: SkiLEXx; liulies; bmendonc; dian~[plue5]; Narharos; 孙想钱; gearup™ 囧; Nostalgias; PppnRppp; Lorenzo; Ali Raza; 宇宙猫

The Shield

⇄ tradeable: Kiyoharu; Ekaros; SkiLEXx; #Rocket to Uranus; Vanatic; Titoncio; A.; dian~[plue5]; Mara; Nostalgias; Jxt09; Lorenzo; 宇宙猫

Shrink

⇄ tradeable: SkiLEXx; #Rocket to Uranus; liulies; ✪Fayzs; Vanatic; Narharos; Mara; gearup™ 囧; 🅲 🅳 🅴; ➳+D-G+➳; Ali Raza; 宇宙猫

Game Over

⇄ tradeable: Kiyoharu; SkiLEXx; bmendonc; Vanatic; Titoncio; A.; EstoyEnElYermo; 孙想钱; Mara; gearup™ 囧; Jxt09; PppnRppp; 🅲 🅳 🅴; ➳+D-G+➳; Ali Raza

Grayscale

⇄ tradeable: Ekaros; SkiLEXx; #Rocket to Uranus; liulies; bmendonc; ✪Fayzs; Titoncio; Nostalgias; Jxt09; PppnRppp; ➳+D-G+➳