Iron Commando - Koutetsu no Senshi

game profile, all item details

Koutetsu no Senshi

⇄ tradeable: Skatan

ChangLi and Jack

⇄ tradeable: rafa.vb

Chang Li Kickass

⇄ tradeable: rafa.vb

Shoot'em Up!

⇄ tradeable: Skatan

Iron Hogs!

⇄ tradeable: Skatan